برداشت بیش از 1483 مترمکعب آب از چاه‌های کشاورزی همدان