انسداد چاه‌های غیرمجاز باید به صورت ضربتی انجام شود