واکنش عضو جامعه مدرسین به اظهارت منصور ارضی: آقایان مداح برای خود امپراتوری به راه انداخته‌اند