بان کی‌مون خواهان ساختن پل به جای دیوارها و موانع در جهان شد