رقابت صادرکنندگان در 69 گروه کالایی برای کسب عنوان نمونه و ممتاز