ساخت دستگاهی برای جداسازی سلول‌های سرطانی با همکاری دانشگاه هلند