پاسخ ایران به بیانیه نشست کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و ترکیه