127 مجروح جنایت عربستان در صنعا برای مداوا به خارج یمن اعزام می‌شوند