شرکت ملی نفتکش و 3 سهامدار عمده تحریم سنگین شدند/ تا 30 سال غیرقابل لغو