رقیب آینده محصولات سایپا، ناامن معرفی شد/ دریغ از یک ستاره