هیچگونه توافقی با ترکیه در رابطه با کردها صورت نگرفته است