در لوزان خطاب‌مان قدرت‌های فرامنطقه‌ای باشد و نه سعودی