هزار میلیارد تومان از مطالبات گندمکاران واریز می‌شود