برنامه ریزی برای صادرات سالانه 170 هزار تن گوشت مرغ در افق 1404