تداوم ارسال خبرهای جعلی در فیس بوک بعد از اخراج ویراستاران اخبار این شرکت