فرآورده‌های تولیدی خراسان جنوبی موظف به درج برچسب نشانگر تغذیه‌ای