ارایه خدمات بهداشتی، درمانی از سوی "دفاتر خدمات سلامت"؛ بزودی