اسناد مکتوب اجرایی شدن شروط رهبری به شورای عالی امنیت ملی و مجلس ارائه شده است