هیچ گونه افزایش قیمتی در قبوض برق مشترکان خانوار رخ نمی دهد/ لزوم گسترش فرهنگ بیمه در جامعه