احتمال جدید: برخورد یک دنباله دار با زمین باعث تکامل پستانداران شده است