استاندار: مشارکت خانوارهای ایلامی در سرشماری اینترنتی بالاتر از میانگین کشوری است