با خودپرداز بانک تجارت بدون شناسه پرداخت ، قبض پرداخت کنید