متولیان امر اجازه ندهند حاشیه‌ها بر مسائل اصلی کشور غلبه کند