پاسخی قاطع به وزرای خارجه اعضای‌شورای همکاری خلیج‌فارس