بومی سازی سیستمهای مخابرات نوری پرظرفیت/تست اینترنت 100مگابیتی مخابرات در تهران/ مسدود سازی ارسال پیامک انبوه از سیمکارت های شخصی