حکم سنگین و عجیب اتحادیه اروپا علیه شرکت ملی نفتکش ایران!