توضیح شهرداری درباره توزیع کارت ورزش بین نمایندگان مجلس