ماجرای تابلوی نقاشی استاد فرشچیان که ظریف به کری داد چه بود؟