اوضاع اسفبار منطقه نتیجه مداخله کشورهایی است که در ریاض جمع شده اند