عکس| توئیت معنا دار نیروی دریایی آمریکا درباره ترکیه و واکنش گسترده کاربران