گسیل بی‌سابقه نیرو به موصل و آمادگی داعش برای پنج سال جنگ