ژنرال دوستم: برخی درصدد انتقال 7500داعشی به شمال افغانستان هستند