افزایش ناامنی در افغانستان/ چشم انداز مبهم درگیری ها