تلاش مغولستان برای تبدیل شدن به مرکز جهانی گردشگری عشایری