تحریم سنگین اتحادیه اروپا علیه شرکت ملی نفتکش و سهامدارانش/ غیر قابل لغو برای ۳۰ سال