کویت به نیروهای ناتو مجوز حمل سلاح در این کشور داد