معاون دانشگاه علوم پزشکی لرستان: نمک از سفره غذایی حذف شود