ترامپ خود را قربانی بزرگترین تخریب سیاسی تاریخ آمریکا دانست