درخواست العبادی از ترکیه برای دخالت نکردن در امور این کشور