پاسخ ایران به بیانیه پایانی نشست مشترک کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و ترکیه