اطمینان خاطر ایران به رقیب قدرتمند: نمی‌خواهیم جایگزین روسیه شویم!