سیاست‌های کنونی منجر به رشد مستمر نمی‌شود/تاخیر سرمایه‌گذاری با سیاست کوتاه مدت