بازدید جان کری از بنای یادبود قربانیان نسل کشی روآندا