گوترش: دبیر کل سازمان ملل میانجیگر است/ مردم از دیپلماسی صلح حمایت کنند