تعطیلی 100واحد CNG /یک درصد آسانسورهای بازرسی شده استاندارد بود