واگذاری یک تریلیون و 420 میلیارد ریال سهم دولتی در 15 سال گذشته