خانه دار شدن 2 هزار و 793 نفر از طریق فرابورس/ پرداخت 9 هزار و 70 میلیارد ریال سود به سهامداران