دی‌میستورا: باید برای توقف تحرکات نظامی در سوریه، از روسیه ضمانت گرفته شود