نخستین محصول بورس کالا برای اقتصاد، "شفافیت آماری" است