واکاوی وضعیت صندوق‌های بازنشستگی/خطر انفجار بمب‌ ساعتی جدید/کارآمدسازی بانظارت مؤثر، تعريف ساختار و عملياتی كارا